messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายบุญยู้ หัตถวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
นายบุญมี คชยาพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
นายอำนวย เอกทัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสำราญ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายศักดิ์ชัย พิณทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายเทพพร มานะโส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายอภิษฎา กุคำใส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางตวงชั่ง จันทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์