messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุทธิชา สุทธัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางฐิตาภา ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-9072564
นางอุดม นิรมล
ครู ค.ศ.2
นางสาวกฤติยาภรณ์ คชยาพันธ์
ครู ค.ศ.1
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุภา หวังยศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลิน อุตโล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวขวัญตา แก้วเกะสบ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์