messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
security อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่สำคัญ ดังนี้ ตามมาตรา 22 สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กำหนด และหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. เร่งผลักดันให้มีการสร้าง การซ่อมแซม บูรณะ ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนที่เชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางที่มีการถ่ายโอน เพื่อสนับสนุนให้การคมนาคมสะดวก 2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งประปา ไฟฟ้า โดยเฉพาะการ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3. สนับสนุนการวางผังเมือง เพื่อให้ตำบลโนนสมบูรณ์เป็นตำบลที่น่าอยู่ 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 1. เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 3. จัดทำแผนที่ทางน้ำระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลให้ครบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 4. ดำเนินการขุดคลอง/ขุดลอกคลอง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ 3 ด้านการศึกษา สาธารณะสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี เด็กยากจน เด็กที่อุทิศตนต่อสังคม 2. จัดสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 4. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 5. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรค เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน 8. ส่งเสริมให้มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับสนับสนุนการกีฬา และส่งเสริมให้ชาวบ้านออกกำลังกาย และสร้างลานกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. จะดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคมในท้องถิ่น 2. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 4. จัดตั้งศูนย์ อปพร.ของตำบล 5. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 1. จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การค้า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 2. จัดให้มีตลาดสดในตำบลโนนสมบูรณ์ 3. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 4. ส่งเสริมกองทุนร้านค้าชุมชน 5. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของปราชญ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และดำเนินธุรกรรมเชิงพานิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 4.6 ด้านการบริหารการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จะสนับสนุนให้มีการคุ้มครองและดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 2. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และไม้มงคลตามแนวพระราชเสาวนีย์ 4.7 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. สนับสนุนประเพณีในตำบล รวมทั้งให้การอุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอ จังหวัดในการอนุรักษ์พื้นฟูประเพณีท้องถิ่น 2. ส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น สงกรานต์ บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา 3. ส่งเสริมดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุ้มค่า และพัฒนา สนับสนุนด้านศาสนาให้เป็นศูนย์รวม เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 4.8 ด้านการเกษตร 1. ส่งแสริมเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 3. ส่งเสริมอาชีพตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานพึ่งพาตนเอง 4.9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพนักเรียน 2. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และข่าวสารของประชาชนถึงหมู่บ้าน 3. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และผู้นำชุมชน 4. จัดให้มีเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 5. สนับสนุนการดำเนินงานประชาคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์