องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางสุจินดา เหมลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 094-2600111
นายสุธาสินธ์ สอนสอาด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-2095121
นายสุรบดี นามโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8648139
นางสาวทัศมาพร โคตรตัสสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-2540974
นายนิธิรัตนพร บุญห่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-6127199
นายพรชัย พุทธาสมศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 088-4652975
นางสาวจิราภรณ์ บุดดีศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-8793042
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคาติยะ พิลารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวชนัฐกานต์ บิณฑวิหค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวรัตยา นิรมล
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีบัวทอง อุตโล
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์