messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
school การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1 โรงเรียนอุดมสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 2 โรงเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึง ม.3 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ 7 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 วัดบ้านโนนสมบูรณ์(กรมศาสนา)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์