messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
คำขวัญของตำบลโนนสมบูรณ์ “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น” สภาพทั่วไป ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลและ 4 เทศบาลตำบล 1 เทศบาลเมืองของอำเภอเดชอุดม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนงามหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(แห่งใหม่) ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 16 กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 726 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม จำนวน 3,679 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก จำนวน 3,239 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 4,462 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านทันเวลาสามัคคี จำนวน 3,125 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 3,546 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านขนวน จำนวน 4,480 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ จำนวน 3,016 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง จำนวน 4,127 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม จำนวน 4,072 ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านนาอุดม นายดวน ภูมิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านนาแก นายจันทร มิพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านใหม่พัฒนา นายโสภณ คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านทันเวลาสามัคคี นายอุทิศ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโนนสมบูรณ์ นายมงคล ชัยรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านขนวน นายรุ่ง ทินมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านสวนสวรรค์ นายหนูสิน หวังยศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกอกกลาง นายบุญยู้ หัตถวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโนนงาม นายทองลา ทาราศรี กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3 ฤดู ดังนี้ - ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม - ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์