messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สารจากนายก อบต.โนนสมบูรณ์
นายก อบต.โนนสมบูรณ์

ผมนายบุญหนัก ทำนุ
ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเริมสร้างและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจของการบริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่มีให้กันเสมอมา และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาอย่างทั่วถึง

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์