องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page ประกาศใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มารตรการการใช้ดุจพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนซับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์