หน้าหลัก อำเภอเดชอุดม
            ข่าวเด่นสัปดาห์นี้

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยได้มีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ ณ บ้านนาอุดม หมู่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปิด[523]เมื่อ 4พ.ย.57 อ่านต่อ..
           นายก อบต.โนนสมบูรณ์
 
           เมนูหลัก
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
           หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
           กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
           กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
           ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
           ควบคุมภายใน
           ข้อบังคับ อบต.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
เกี่ยวกับเรา
 แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
กล่องความรู้
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 11 คน
สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 1,781 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 1,867 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,835 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 59,660 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2555
nonsomboon detudom login 0
tony true login 6
สุวิภาดา มิพล login 2
  “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น”
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
   วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เปิด[54]เมื่อ 2พ.ค.59 อ่านต่อ..    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เปิด[226864]เมื่อ 31ต.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศจากทางราชการ ข่าวประกวดราคา Download-Upload ไฟล์เอกสาร
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 พ.ค. 2559 อ่าน(31)sirirat
โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี “การผลิตกากมันสำปะห 27 พ.ค. 2559 อ่าน(16)sirirat
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 27 พ.ค. 2559 อ่าน(10)sirirat
ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 4 พ.ค. 2559 อ่าน(31)sirirat
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ 3 พ.ค. 2559 อ่าน(25)sirirat
ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 3 พ.ค. 2559 อ่าน(29)sirirat
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 3 พ.ค. 2559 อ่าน(19)sirirat
คำสั่ง 3 พ.ค. 2559 อ่าน(22)sirirat
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ 17 มี.ค. 2559 อ่าน(72)sirirat
การประชาสัมพันธ์จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 2 พ.ย. 2558 อ่าน(334)sirirat

ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันผู้สูงอายุ 2พ.ค.59 อ่าน(25) sirirat
  ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) 2พ.ย.58 อ่าน(136) sirirat
   
ข่าวทันเหตุการณ์
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด
   โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2559 ร่วมกับ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชชนในพื้นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานราชการเข้าร่วมให้บริการประชาชนกว่า 30 หน่วยงาน เปิด[14]เมื่อ 31พ.ค.59 อ่านต่อ..    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินอุดหนุนจากเดิมรายละ 400 บาท เป็นรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2559เป็นต้นไป ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติ 1. เด็กแรกเกิด :1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ 2. หญิงตั้งครรภ์ :2.1 มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้ 1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)ที่ได้รับการรับรองแล้ว 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)  เปิด[15]เมื่อ 30พ.ค.59 อ่านต่อ..
   วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ ๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ๒.๓ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เป้าหมาย ๓.๑ ผู้สูงอายุ จำนวน ๖04 คน ๓.๒ คนพิการ จำนวน ๘๘ คน ๓.๓ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ คน -๒- ๔.สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ - ๙ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๕.ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙  เปิด[17]เมื่อ 27พ.ค.59 อ่านต่อ..
          แนะนำนายก สมาชิก เจ้าหน้าที่
          แนะนำอาชีพ สถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำปะหลังสดหมักยี.
เปิด[18] เมื่อ 27พ.ค.59 อ่านต่อ..
          แหล่งเรียนรู้ชุมชน ข่าวท้องถิ่น
           บทความท้องถิ่น สาระน่ารู้
เผยแพร่ความรู้งานอาชีพ แนะนำอาชีพ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี การผลิตกากมันสำปะหลังสดหมักยีสต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 2พ.ค.59 อ่าน(43) sirirat
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 045-259379-81, FAX. 045-259379-81 ต่อ 18   ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : sirirat-to@hotmail.com