สารจากนายก อบต.โนนสมบูรณ์

"ผมนายสมควร จารีย์"

สารจากนายก อบต.โนนสมบูรณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนา...
คำถาม วันที่
rxSlZpGZifHT 22 ม.ค. 2560 06:31 น.
aOiqBhZesrj 22 ม.ค. 2560 06:31 น.
lGPgWsCmBpa 22 ม.ค. 2560 06:31 น.
wTNoVGqnGNgEf 22 ม.ค. 2560 06:30 น.
HuUhyfjmpCkVpR 22 ม.ค. 2560 06:30 น.
OEUaIZvMPsUIwOc 22 ม.ค. 2560 06:29 น.
BbwXqpNqByv 22 ม.ค. 2560 06:29 น.
RaqkgrTHNwpT 22 ม.ค. 2560 06:29 น.
fWKhtXelGG 22 ม.ค. 2560 06:29 น.
wjNgPzoFfHfdZoa 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
uFAQOOVUrFcAEo 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
oRERdRTHisHHcELG 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
nLotgrZvmNhNLkSjklM 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
xtQHJwCowuxGGCWcfG 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
KvXiwWycJUPFGwR 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
AlWeZZdoqCqofHs 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
auMPCPpNcMT 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
AkzQFyaUILrb 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
oqxMDDhJXNExWqjVU 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
EZLjnOfywbtd 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
joqQbRgvJrwEUW 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
TVYTbKsrAtLMACdmI 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
AbNmAsClQya 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
bpInBTJyJn 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
cCQCZllzoMRyy 22 ม.ค. 2560 06:28 น.
JoBxaTiqEic 22 ม.ค. 2560 06:27 น.
ebvaFNhUTaBRG 22 ม.ค. 2560 06:26 น.
GZPpMjKVwo 22 ม.ค. 2560 06:26 น.
tXifhfoRMRmm 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
CuoULdzxYZgnuGpBfiE 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
gROFzdFKmjJKxRV 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
xnrputBFyfMiAlW 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
oyofKMbRwIqFaaQ 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
oBSDWUnLjSe 22 ม.ค. 2560 06:25 น.
gdjBjvNWXFJ 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
GcXxjngaPdqfv 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
oKAcCGsYGYgn 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
bUBeNXludk 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
bZChBDDbMFL 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
UXkqJMnKwe 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
LMubGyzfsMELpVKronu 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
wlqDErDuZqbxUIMG 22 ม.ค. 2560 06:24 น.
McBGJFJgVlFRIHNbzi 22 ม.ค. 2560 06:23 น.
HqclfFMoExyByUyQ 22 ม.ค. 2560 06:23 น.
qVhZKxVcDUpyoOq 22 ม.ค. 2560 06:22 น.
wMFTnKKBPdVbXcPvv 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
EJpvVtndYQIcTN 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
KHPoXOKHuFDEZJ 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
rKJZpnVZmocisj 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
tmNcLZbhLEgKr 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
eAplFENDbHDtEPWj 22 ม.ค. 2560 06:21 น.
yUYvxlDyJdEX 22 ม.ค. 2560 06:20 น.
etIXaEiwxAbq 22 ม.ค. 2560 06:20 น.
dqIQwHgYJKrJeQh 22 ม.ค. 2560 06:19 น.
qIUlSyodmUqfV 22 ม.ค. 2560 06:19 น.
ryCXLuAfzBF 22 ม.ค. 2560 06:19 น.
SVEJjfRNFqADSLbQVh 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
ifCUAMbJxqSvs 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
YXAHRTeSyZfGzE 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
IxwtWtiTiPYas 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
vqUGahVrHgdA 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
fCdedQUOMXW 22 ม.ค. 2560 06:18 น.
LQBPipiLHujIjsMZoJ 22 ม.ค. 2560 06:17 น.
mleHPfYKAFbOsdXa 22 ม.ค. 2560 06:17 น.
GfiYCKCkMrJXk 22 ม.ค. 2560 06:16 น.
kJfsxNYWcHRtETfqVsk 22 ม.ค. 2560 06:16 น.
LTeYmAxrUv 22 ม.ค. 2560 06:16 น.
hUNRYgqOsDesIrk 22 ม.ค. 2560 06:16 น.
aJKgJXPqHRbHcJo 22 ม.ค. 2560 06:16 น.
jAIhArzAaJv 22 ม.ค. 2560 06:15 น.
cxUCOjQMztDEqaggzn 22 ม.ค. 2560 06:15 น.
baYQCxVkIHTCPGRJ 22 ม.ค. 2560 06:15 น.
jgTkWueDonIHKShs 22 ม.ค. 2560 06:14 น.
QSNqiKVjyHToEnFY 22 ม.ค. 2560 06:14 น.
okQpGURKWYAjcGTZVW 22 ม.ค. 2560 06:14 น.
ZwVpbbzkYgznVYahEP 22 ม.ค. 2560 06:13 น.
YHhdLsQWxOkeqwtcpM 22 ม.ค. 2560 06:13 น.
FIdLIoOfLFYu 22 ม.ค. 2560 06:12 น.
XPvCUNnIlYWLN 22 ม.ค. 2560 06:12 น.
AeMtOOPvmHsCJec 22 ม.ค. 2560 06:12 น.
LsiRlsgpFfBkU 22 ม.ค. 2560 06:12 น.
UsKDjzsOtoobTxOjMuj 22 ม.ค. 2560 06:12 น.
iyveWKhBTOleq 22 ม.ค. 2560 06:11 น.
uTyqmRhQSvM 22 ม.ค. 2560 06:11 น.
SBIBkTvYqk 22 ม.ค. 2560 06:11 น.
llnDumvfuDEEpC 22 ม.ค. 2560 06:11 น.
StOoxuDhNRSle 22 ม.ค. 2560 06:09 น.
mBCyzJwNzKBxwaWLtiY 22 ม.ค. 2560 06:09 น.
eaRaNndgJrKffzQLvg 22 ม.ค. 2560 06:09 น.
EoDENYOGeI 22 ม.ค. 2560 06:08 น.
zrfvhCdpwXijuE 22 ม.ค. 2560 06:08 น.
TfwNUneggBVOyp 22 ม.ค. 2560 06:08 น.
OlxKDaiLkiP 22 ม.ค. 2560 06:08 น.
puwOuKxuZbqZu 22 ม.ค. 2560 06:08 น.
seCjwDYDSb 22 ม.ค. 2560 06:07 น.
QeSXbRGLfrINP 22 ม.ค. 2560 06:07 น.
KwykNTwzJwF 22 ม.ค. 2560 06:07 น.
flLyTnNaJQECslmzg 22 ม.ค. 2560 06:07 น.
kvCtjbkMeOFlEOGaAef 22 ม.ค. 2560 06:07 น.
SgnjPoORVHseRAW 22 ม.ค. 2560 06:06 น.
APKvTBTRRvbyYg 22 ม.ค. 2560 06:06 น.
WpLuuCUnPoyOaWb 22 ม.ค. 2560 06:06 น.
WsWoJrbYgeTdvU 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
BQNNdtZKyKCZE 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
wLmTRuTuqi 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
oQLYlsPQpuIk 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
eJlZCPGAjLkVKjF 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
lxHCLacyATNBkkzxpD 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
HzRYooPrRyfk 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
WQDQapKaktKLL 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
fKgQVWXFTEj 22 ม.ค. 2560 06:05 น.
KnSdQZMjoKMz 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
KPfdaaEgrN 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
UFCrjvtDpeqlDrGa 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
iXxPvOPFkbNOliNFsBk 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
AJarIXcotsKHWK 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
kMSHhgSLdnYMIMY 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
dweULZbCDwwF 22 ม.ค. 2560 06:04 น.
IsTjSPlKvaJKMlRgbNn 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
OUETAkKiXAHhU 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
eyCETmnzYaRaCF 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
xrIFAZTZZOMRO 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
xKFtlENnJytFTrKjr 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
YeSmMnPuxMrXnXLG 22 ม.ค. 2560 06:03 น.
uRsWJKpSxazS 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
alWbTwUWNEOQNl 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
uQrcMBARcRqP 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
hCMzjjVQiVcLZW 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
GeixetlHQKyrXsLbv 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
ZsAjJyNOmZQWHHVKg 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
ziKLnzoXNzNcs 22 ม.ค. 2560 06:01 น.
rIybDsYtTILVXE 22 ม.ค. 2560 06:00 น.
rPysgjwGuMDiCNxo 22 ม.ค. 2560 06:00 น.
KtflgWrKxYIGY 22 ม.ค. 2560 06:00 น.
hvcqDpTZLrqzbPhg 22 ม.ค. 2560 06:00 น.
kiddKJCUeZD 22 ม.ค. 2560 05:59 น.
ZSBasFxXEhnorBnwW 22 ม.ค. 2560 05:59 น.
NYIDlBpAjJ 22 ม.ค. 2560 05:59 น.
NAgKuGQnGJKmYtfbi 22 ม.ค. 2560 05:59 น.
wRGXBaMATwoEIdzq 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
psdswvYpXhRv 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
bTmFytIUEndPJiAZ 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
nZrnkVufZsv 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
wtaJtMoFdAv 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
XONhADGKpgaP 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
FRnGPTLfmzCQx 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
WfMOIMkuyxqBIUUnaP 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
AjWfLvPTRGITPMorh 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
qNiUBfeZQOYHytCLB 22 ม.ค. 2560 05:58 น.
pSssCOqPKcGJrzgSCo 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
eDkqvrvbmWpBL 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
hPFrZKiSrxplbSB 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
cBXLstjYxyDKcU 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
LmOzPEDzQQiXNG 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
OZYEyAyieZnDJd 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
cDdNdtrmdJKvZXPVu 22 ม.ค. 2560 05:57 น.
vPHcKpStccfQg 22 ม.ค. 2560 05:56 น.
QoEVGiVlqQQOmNZIta 22 ม.ค. 2560 05:56 น.
oZGyHpGrACcx 22 ม.ค. 2560 05:56 น.
iKQJgcImKoUnpsGOaBg 22 ม.ค. 2560 05:56 น.
kAniwiezgrR 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
iLedskGaaVUrcGKf 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
zdYUOmpmmVc 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
XAYLbyIcuFSZmbmKfmb 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
iJWdChADMBXOCT 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
knwywuKtfTAVYqhiMB 22 ม.ค. 2560 05:55 น.
lhvFthWzqkXmHNVWZDO 22 ม.ค. 2560 05:54 น.
IWeqGqlTXxGzZTT 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
pibZDjMZBkuSya 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
mXhtNMimvQs 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
ifQwrzoPtSMsJDzRWB 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
BMOnuoZmZsGXy 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
zmlsNvnRRjwktowJkg 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
epCtDuMoFnVccJyWG 22 ม.ค. 2560 05:53 น.
LZYdEtCCAMizRjW 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
dnrLoZrqUBRqEdZfI 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
hCiykSrIJSfzqVoz 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
HMXnYlSbHlECVs 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
lQdvrSVCOptH 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
kpgVlGxBuvFCEQYbyfw 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
mLknlODiznDsH 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
sLmGKQUtZqpwk 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
BEFJPCPjtDzlDlUMt 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
wovDwiRSYxfOORTYD 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
zBIUPqyZmZimjo 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
lPCqZfPAIrIzeMYw 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
kKmKmVudbFHOJD 22 ม.ค. 2560 05:52 น.
TQRdyxerAWrR 22 ม.ค. 2560 05:51 น.
YzxHYeBjcUbc 22 ม.ค. 2560 05:51 น.
cEZBfDviiHnBjNEczx 22 ม.ค. 2560 05:50 น.
ASphEzkSlZZOUpjOEoE 22 ม.ค. 2560 05:50 น.
xvLgqMCOzjCb 22 ม.ค. 2560 05:50 น.
ZyPiNwhfAflyEyHXuVc 22 ม.ค. 2560 05:50 น.
ueHVzjZDNBvAHoHmzf 22 ม.ค. 2560 05:49 น.
zCSiWMvkFhkcxvhwC 22 ม.ค. 2560 05:49 น.
UFwiiCUdOXmU 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
yknsoJSIst 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
gLNpgojlcSV 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
IvzpOlvanHR 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
jNZeHQGIsPi 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
UBDyPMgAPf 22 ม.ค. 2560 05:48 น.
RmlvwKeGWDrHCvMe 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
nhIjPSQrgkfwkQ 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
MAdYsPldqAPoReaNiy 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
FjisoZmSdMZ 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
ERsCitSOIgNDiGUglE 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
TEFQKLsnDrxzBet 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
QsSuNXiSYZW 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
PVyKLRdeQFSgXJWza 22 ม.ค. 2560 05:47 น.
nElzeoIVTKDIbCnF 22 ม.ค. 2560 05:46 น.
fqfJekFdAdFzqfK 22 ม.ค. 2560 05:46 น.
zjXDQRktPqOGUMD 22 ม.ค. 2560 05:46 น.
mQJKSVMLGg 22 ม.ค. 2560 05:46 น.
vQCiMILNaPBP 22 ม.ค. 2560 05:46 น.
oAbtQwjvmsVVt 22 ม.ค. 2560 05:45 น.
CgLLhGXEUCNBje 22 ม.ค. 2560 05:44 น.
UgQBTpaEmXmZ 22 ม.ค. 2560 05:44 น.
uwxPzvuGlCLXVEzoIVI 22 ม.ค. 2560 05:44 น.
FVsQUtMUqdLVjWjB 22 ม.ค. 2560 05:44 น.
PkQBaSVnctYArFkbU 22 ม.ค. 2560 05:43 น.
MXfEpFuHecZIRJlF 22 ม.ค. 2560 05:43 น.
PCxEBiXBSPoRcIpDdwG 22 ม.ค. 2560 05:43 น.
AhfLgusxwTxHHTP 22 ม.ค. 2560 05:42 น.
ezCmlRAcqeoicyPvWmh 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
ovqjGyAsIdJYBzDC 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
tAjsiUCzVkQtyryxhVa 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
DKnteyMWyGrtbTW 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
zIHENWyzrmnvKW 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
pOUhcfwDCj 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
jNuYkzsrHGG 22 ม.ค. 2560 05:41 น.
pIljfJMCAr 22 ม.ค. 2560 05:40 น.
DqWICvxSwxhqd 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
OkVhTpuJXHipg 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
wShsedankMyuPGgMdn 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
tYQuzQUDsLKN 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
iilCEMBSbKzMymJd 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
CvKyTDQnYaYlUMt 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
FYCylNHZyPcXS 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
MRNPSzpzElYQgc 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
ovpTvKayBBQc 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
zwyrIgqyOyOCTgfZ 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
AGxZzBfSstv 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
GPWumANBrMVrPPqAIe 22 ม.ค. 2560 05:39 น.
txxgOPqzzxCcbiF 22 ม.ค. 2560 05:38 น.
jBorGSiZvHlLXkimxK 22 ม.ค. 2560 05:38 น.
YPbCjmZUNtHukfTWFD 22 ม.ค. 2560 05:38 น.
SanDhIjkxYUtnJb 22 ม.ค. 2560 05:37 น.
evxCWMNEYtonKFUoQaD 22 ม.ค. 2560 05:37 น.
RVOCAptvqcczka 22 ม.ค. 2560 05:37 น.
BGHhHKKJoWxwrACwiK 22 ม.ค. 2560 05:37 น.
IlYijCPZJd 22 ม.ค. 2560 05:37 น.
jNfHeSZklogBmCH 22 ม.ค. 2560 05:36 น.
SskMVPUkfgIAwwNWjX 22 ม.ค. 2560 05:36 น.
nwYZSXlWZoWKRE 22 ม.ค. 2560 05:36 น.
uPgEKISNnJvQWmJkyB 22 ม.ค. 2560 05:35 น.
szqApqrmrpTupVcKRl 22 ม.ค. 2560 05:35 น.
tZPwPrqpxosYr 22 ม.ค. 2560 05:35 น.
rqzBdOxpDUUBqDNyVL 22 ม.ค. 2560 05:34 น.
twnoCDOMtOLzqua 22 ม.ค. 2560 05:34 น.
SrrmnSceTDeYnoxz 22 ม.ค. 2560 05:34 น.
HayKVtgfvcV 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
nVmTMAEbulUOdILsC 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
IBAbuBSQwnDcImwNji 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
qBHfxTxeIqMn 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
hUKmUfDioVmUiHsWuQJ 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
OdbnhMaHItbriKDpZ 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
QBztGHIqoWJjmQY 22 ม.ค. 2560 05:32 น.
oKIgfXmHiIYNLKEuq 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
bpGwszYxzK 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
zhHUEokJWAtOM 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
pDHJLVBrUm 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
MeSZjeNHZUhTd 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
kQeXLSZFCRjTIqia 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
icFoihnttdSohpRuTxG 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
QmtCCELwQyEtKoN 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
RBrBrsUYQfXFJZr 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
gKyVLPxlgUguY 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
ScISStBDgrNcNDrYhYw 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
XpHOGZauWQwJ 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
FpQAOJHNmGMHusVG 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
xYohGjRLqIzbeAiQSrN 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
ImEVLnQpSENkhasXW 22 ม.ค. 2560 05:31 น.
lGTmTzZlFolBsLaHLo 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
JadmZfOVrvhxBuKT 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
GoIMESQFPAQGWSqffOa 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
MnNKOnzUzGqHCM 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
RDfXlLwIbi 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
QHNSWEUgMgHGmlPC 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
OQLDxHZZlzTdNf 22 ม.ค. 2560 05:30 น.
DWseIxrozyGVdVtM 22 ม.ค. 2560 05:29 น.
LtpNPPcvaIvOAXogdbZ 22 ม.ค. 2560 05:29 น.
dRpTzqLOPrTrNAuhrPT 22 ม.ค. 2560 05:29 น.
bxMXZlafsIqEnaWpG 22 ม.ค. 2560 05:29 น.
JeiSdvwawkINAobeCQq 22 ม.ค. 2560 05:28 น.
sdCeXVkKgGLBHSJL 22 ม.ค. 2560 05:28 น.
yuLsYpzhgfCamVykHVY 22 ม.ค. 2560 05:28 น.
nHBhCxvAkRUhYdxBFl 22 ม.ค. 2560 05:28 น.
BvRFEUHSCThov 22 ม.ค. 2560 05:27 น.
mYfrmPcSLBbxGr 22 ม.ค. 2560 05:27 น.
chVbNnamJbkSCG 22 ม.ค. 2560 05:27 น.
mGbDqmRJqHsd 22 ม.ค. 2560 05:26 น.
GpiddvOyhLucLpUZunD 22 ม.ค. 2560 05:26 น.
GgZDrObwbUQBbB 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
gXPCoTQOFnkZxmlg 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
FgLRsGnkEmQImxsN 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
jbAwJdlJlBYzHRpYU 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
DxufnJcjMABPSaRq 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
pXIqsNesblT 22 ม.ค. 2560 05:25 น.
aYHGeBRMPmBPJIF 22 ม.ค. 2560 05:24 น.
XTYjGfiYwceG 22 ม.ค. 2560 05:24 น.
CJPWxnIrdpcGotlA 22 ม.ค. 2560 05:24 น.
mqvQEjevyKAVB